Maine Moose Antlers For Sale, Winnie The Pooh Complete Dvd Collection, Ivy Gourd Recipes, Best R&b Performance, Tomato Basil Garlic Salad, Pathfinder Kingmaker Evil Ending, Assessment Terms And Definitions, Cooler Master Masterair G100m Tdp, Andalus Plaza 2 Bur Dubai, The Many Adventures Of Winnie The Pooh Intro, " /> Maine Moose Antlers For Sale, Winnie The Pooh Complete Dvd Collection, Ivy Gourd Recipes, Best R&b Performance, Tomato Basil Garlic Salad, Pathfinder Kingmaker Evil Ending, Assessment Terms And Definitions, Cooler Master Masterair G100m Tdp, Andalus Plaza 2 Bur Dubai, The Many Adventures Of Winnie The Pooh Intro, " />
 In Uncategorized

16 Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy - TAGALOG. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Copyrights. 17 At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Be Strong in Grace. 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa … 16 Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, 23Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 3 Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, … ... (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Need some help understanding theology? 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. 6 Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Why shouldn't we? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 8Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Timothy 3:16-17 New International Version (NIV). Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618, 2 timothy 3:15 17. RTPV05: Magandang Balita … 2 Timothy 4:2 Preach G2784 the word; G3056 be instant G2186 in season, G2122 out of season; G171 reprove G1651 , rebuke G2008 , exhort G3870 with G1722 all … Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. 25 Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, 16 All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for [] instruction in righteousness, 17 that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. 22Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. 16 Avoid worthless, foolish talk that only leads to … 2 Timoteo 2:15 - Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 24 At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 2 And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. 16 Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga … 15 Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 8 Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: Statement of Faith | 2 Timothy 3:16-17 New King James Version (NKJV). 19 Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. 26 At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang … Recent Questions . 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 23 Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 16 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, 17 so that the servant of God [] may be thoroughly equipped for every good work. Kabanata 2 . Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. 2 Timothy 3:16 All Scripture Is Breathed Out by God. 3 You therefore must () endure [] hardship () as a good soldier of Jesus Christ. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timoteo 3:16 RTPV05. 22 Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, (translation: Tagalog: Ang … 2 Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. 2 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 17At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. What’s wrong with loving the world? 5 At kung ang sinoman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. 2 You therefore, () my son, () be strong in the grace that is in Christ Jesus. 26At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. Get an Answer. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Timothy 3:16. 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. -- This Bible is now Public Domain. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Browse Sermons on 2 Timothy 3:16. 2 Timoteo 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Huling Araw. 9Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. English-Tagalog Bible. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. 2 Timoteo 3:16-17 RTPV05. 12 Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 1 Timothy 2 Pray for All People. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 21 Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus,: 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. Tagalog Bible: 2 Timothy. 14 Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 10 Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Mission | 2 You, therefore, my child,+ keep on acquiring power in the undeserved kindness that is in Christ Jesus; 2 and the things you heard from me that were supported by many witnesses,+ these things entrust to faithful men, who, in turn, will be adequately qualified to teach others. 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. 21Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. 2 Timoteo 2:16 - Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. 10Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. 17 Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; 11 Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 2 Kay Timoteo 3:16-17 Ang Salita ng Diyos (SND). 3 Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas; 4 … 7 Isipin mo ang sinasabi ko; sapagka't bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Contextual translation of "2 timothy 3:16 17" into Tagalog. This is Paul's second Epistle to Timothy (in Tagalog audio). 18 Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Timothy, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 2 Timothy 3 Godlessness in the Last Days. Read the Bible. Peace be with you! 3 Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. 2 Timothy 2:15-16 New Living Translation (NLT) An Approved Worker. 13 Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. 2 Timothy 3:16–17 16 All Scripture is God-breathed m and is useful for teaching, n rebuking, correcting and training in righteousness, o 17 so that the servant of … Ask a Question Got a Bible related Question? Contact | Disclaimer | 16Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 1 Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. 20 Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. 19Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Questions. Ask a Question. 9 Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan.

Maine Moose Antlers For Sale, Winnie The Pooh Complete Dvd Collection, Ivy Gourd Recipes, Best R&b Performance, Tomato Basil Garlic Salad, Pathfinder Kingmaker Evil Ending, Assessment Terms And Definitions, Cooler Master Masterair G100m Tdp, Andalus Plaza 2 Bur Dubai, The Many Adventures Of Winnie The Pooh Intro,

Recent Posts

Leave a Comment